Skorzystaj z darmowej wysyłki każdego przedpłaconego zamówienia

Menu Zamknij

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

"MAMY RYTUAŁY"

REGULAMIN KONKURSU “Mamy rytuały”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywać się będzie konkurs w dniach 18-23 maja 2022 roku, o nazwie „Mamy rytuały” ” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorami Konkursu są Paprocki & Brzozowski Designers Sp. z o.o. .z siedzibą w Warszawie 00-344 Warszawa, ul. Dobra 40 oraz Living Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszynie pod adresem al. Jana Pawła II 12 A, Nowa Wieś (“Partner Konkursu”), łącznie zwani dalej “Organizatorami”.

3. Organizatorzy Konkursu są jednocześnie sponsorami nagród w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu instagram.com. Przeznaczony jest dla jego użytkowników, którzy są followersami profilu Paprocki&Brzozowski (https://www.instagram.com/paprockibrzozowski/) oraz Partnera Konkursu (https://www.instagram.com/livingbypaprockibrzozowski/) i wykonają zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

5. Konkurs trwa od dnia 18.05.2022 od godz. 20:00 do 20.05.2022 do godziny 23:59. Czynności związane z ogłaszaniem wyników nastąpią w dniu następującym po Konkursie.

6. Organizatorzy Konkursu zobowiązują się ufundować nagrody określone w niniejszym Regulaminie. Każdy z Organizatorów jest odpowiedzialny za ufundowanie nagrody, do której się zobowiązał w poście konkursowym.

7. Organizatorzy informują, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za organizację i prowadzenie Konkursu.

8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

UCZESTNICY KONKURSU


10. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która w okresie trwania Konkursu spełnia następujące warunki: a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu; c) dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie; d) jest followersem profilu Partnera Konkursu na Instagramie; oraz e) wypełniła zadanie konkursowe, (dalej zwana “Uczestnikiem”).

11. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie, za pomocą komentarza konkursowego określonego w pkt 19 poniżej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Instagram. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. W takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

13. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatorów, oraz członkowie rodzin tych osób, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

14. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU


15. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem zwycięzców i przyznaniem nagród czuwają moderatorzy Konkursu, w osobach trzech przedstawicieli Organizatorów (zwani również dalej „Jury”).

16. Uczestnik biorący udział w Konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.

17. Każdy Uczestnik posiadający konto w serwisie społecznościowym Instagram będący fanem profilu Paprocki&Brzozowski oraz Partnera Konkursu na Instagramie, wypełniając pracę konkursową na profilach instagramowym bierze udział w Konkursie i ma szansę na nagrodę. Uczestnik Konkursu zdobywa nagrodę, jeśli praca Uczestnika zostanie uznana przez Jury jako wyróżniająca się.

18. Wyniki zostaną ogłoszone do 3 dni – po dniu, do którego można przesyłać odpowiedzi konkursowe, na Instagram Stories (oraz poprzez edit w poście konkursowym) na profilu Paprocki&Brzozowski (w zakresie zgłoszeń konkursowych pod postem konkursowym Paprocki&Brzozowski) oraz Partnera Konkursu(w zakresie zgłoszeń pod postem konkursowym Partnera Konkursu). Kontakt ze zwycięzcami po ogłoszeniu wyników nastąpi poprzez wiadomości prywatne na Instagramie.

19. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania:
a) wykonać zadanie konkursowe (“Praca Konkursowa”), tj.: odpowiedzieć w komentarzu na pytanie konkursowe pod postem Paprocki&Brzozowski albo Partnera Konkursu,
b) oznaczyć w odpowiedzi / komentarzu 2 znajomych z profilami na Instagramie;
c) zaobserwować profil @livingbypaprockibrzozowski na Instagramie
d) zapoznać się z Regulaminem Konkursu na stronie Partnera Konkursu (www.livingpb.com/mamyrytualy)

20. Uczestnikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w czasie trwania Konkursu, może tego dokonać samodzielnie poprzez opcję „usuń”, dostępną w ramach mechaniki serwisu społecznościowego Instagram. Usunięte Prace Konkursowe nie biorą udziału w Konkursie.

21. Prace niezgodne z tematyką Konkursu, obraźliwe, itp. nie będą uznawane.

22. Organizatorzy zastrzegają, że wszelkie formy nieuczciwych praktyk stosowanych przez Uczestników Konkursu skutkować będą ich dyskwalifikacją. Za nieuczciwe praktyki Organizator uważa w szczególności nieuczciwą rywalizację i naruszanie praw autorskich innych osób.

23. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich, Organizatorzy mają prawo żądać udowodnienia, że zgłoszone Prace Konkursowe nie naruszają praw osób trzecich.

24. Jury Paprocki&Brzozowski oraz jury Partnera Konkursu dokona wyboru trzech (3) najciekawszych Prac Konkursowych zgłoszonych pod postem na profilu instagramowym Paprocki&Brzozowski oraz/lub pod postem na profilu instagramowym Partnera Konkursu, których twórcy zostaną nagrodzeni nagrodami. Najlepsze dwie Prace Konkursowe otrzymają nagrodę opisaną w pkt. 26 poniżej.

25. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail pod adres: info@livingpb.com lub butik@paprockibrzozowski.com

NAGRODY


26. Nagrodą w Konkursie są 3 bony o wartości 200 zł do jednorazowego wykorzystania na stronie www.butik.paprocibrzozowski.com na cały dostępny na stronie asortyment. Kod jest ważny 3 miesiące od dnia ogłoszenia wyników. Nagroda zostanie wysłana elektronicznie za pomocą wiadomości e-mail w formie unikatowego kodu online.

27. Nagrody korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

28. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

29. Jury wybiera 3 zwycięzców. Każdy zwycięzca wygrywa jedną nagrodę.

30. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę̨ ani na nagrodę̨ innego rodzaju, w tym wymiana rozmiaru produktu stanowiącego nagrodę.

31. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

32. Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od opublikowania wyników Konkursu będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Konkursu nagrody.

33. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu.

34. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU


35. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie Prace Konkursowe własnego autorstwa. Organizatorzy mają prawo do weryfikacji w każdym czasie treści, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizatorzy są uprawnieni do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

36. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłaną Pracą Konkursową w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorom koszty, jakie ponieśli Organizatorzy w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek wadliwej eksploatacji Pracy Konkursowej.

37. Dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorom niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Pap oraz Partnera Konkursu, w szczególności poprzez utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolny sposób i dowolną techniką w celu publicznego udostępniania, m.in. poprzez z eksploatację w Internecie oraz wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatorów, jak i wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wcześniej wskazany.

38. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatorów lub na ich zlecenie wszelkich zmian, przeróbek i innych modyfikacji Pracy Konkursowej, zgodnie z potrzebami Organizatorów.

39. Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników mogą zostać umieszczone w Internecie lub wykorzystane przez Organizatorów lub inne jednostki współpracujące z Organizatorami bez podawania nazwiska autora, na co Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę.

40. W przypadku, gdy Praca Konkursowa zawiera wizerunek Uczestnika, publikując Pracę Konkursową oświadczasz, że wyrażasz zgodę w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Twojego wizerunku zawartego w Pracy Konkursowej w celu jego publikacji na profilu Paprocki&Brzozowski. oraz Partnera Konkursu, w serwisie Instagram / Facebook. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

DANE OSOBOWE


41. Dane osobowe pozyskiwane w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

42. Współadministratorami danych osobowych Uczestnika są Organizatorzy.

43. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatorów prosimy o kontakt pod adresem email: butik@paprockibrzozowski.com lub Info@livingpb.com

44. W związku z uczestnictwem w Konkursie, Organizatorzy będą przetwarzać następujące dane osobowe Uczestników: a) wszelkie dane osobowe zawarte w Pracy Konkursowej Uczestnika, obejmujące w szczególności nazwę profilu Uczestnika na Instagramie (która może być co najmniej w części tożsama z Twoim imieniem i/lub nazwiskiem) oraz wizerunek Uczestnika (uwieczniony w samej Pracy konkursowej oraz wizerunek stanowiący zdjęcie profilowe Uczestnika w serwisie Instagram) będziemy przetwarzać poprzez upublicznienie na profilach Paprocki&Brzozowski oraz Partnera Konkursu, w serwisie Instagram / Facebook. Upublicznienie Pracy Konkursowej w sposób opisany powyżej następowało będzie automatyczne i wynika z odpowiedzi na posta konkursowego na profilu instagramowym Organizatora. Przetwarzanie przez nas ww. danych osobowych związanych z Pracą Konkursową Uczestnika będzie się odbywało na podstawie zgody Uczestnika, która wyrażana jest poprzez udzielenie odpowiedzi na posta konkursowego na profilu Instagram Uczestnika Pracy Konkursowej. Dane osobowe Uczestnika opisane powyżej będą przetwarzane przez Organizatorów w ten sposób dla celów przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, a także – przez czas nieoznaczony, lecz nie dłużej niż do chwili wycofania przez Uczestnika zgody – w celu publikacji pracy konkursowej na naszym profilu w serwisie Instagram / Facebook. b) dodatkowo, w przypadku gdy twoja Praca Konkursowa zostanie nagrodzona, będziemy prosić Uczestnika o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki – dane te będziemy przetwarzać w celu dostarczenia Nagrody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO).

45. Organizatorzy nie zamierzają przekazywać danych osobowych Uczestnika poza obszar Unii Europejskiej. Aczkolwiek z uwagi na to, że konkurs jest organizowany z wykorzystaniem serwisu Instagram, zastosowanie znajdują również zasady zawarte w Regulaminem i Polityce Prywatności Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875).

46. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych zawartych w Pracy Konkursowej, będą one przez nas udostępniane wraz z Pracą Konkursową na profilu “Paprocki&Brzozowski” oraz Partnera Konkursu, na Instagramie do czasu wycofania zgody. W przypadku roszczeń, dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do momentu przedawnienia tych roszczeń, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów dane będą usuwane lub poddawane animizacji.

47. Uczestnikowi Konkursu, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnika przysługuje także prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, aczkolwiek nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem e-mail: butik@paprockibrzozowski.com lub Info@livingpb.com. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

48. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w Konkursie. W każdym momencie możesz wycofać swoje zgłoszenie, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


49. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu oraz nie później niż do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

50. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatorów.

51. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


52. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną zamieszczone na stronie profilu instagramowym Partnera Konkursu i Paprocki&Brzozowski. w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

53. W przypadku naruszenia Regulaminu, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatorów (Moderatorzy) mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

54. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

55. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów pod adresem wskazanym w Regulaminie www.livingpb.com/mamyrytualy

 

 

Używamy plików cookies do obsługi Twojej wizyty na naszej stronie. Możesz sprawdzić jakie to pliki i zaakceptować tylko część z nich lub zaakceptować wszystkie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności
ZGODA / ACCEPT
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  newsletter

  Niech zauroczenie trwa! Celebruj z nami każdy dzień i miej dostęp do informacji dostępnych tylko wysyłanych tylko drogą mailową.

  newsletter

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.